Privacy Policy

Användarvillkor och Integritetspolicy

Användarvillkor, Integritetspolicy och GDPR
Netconnection har upprättat dessa riktlinjer i syfte att förbättra din upplevelse när du besöker www.netconnection.se samt vilka regelverk Netconnections hemsida följer. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom ramen för gällande lagstiftning och Dataskyddsförordningen.

Användarvillkor och Integritetspolicy
Genom att använda denna sidan accepterar du våra användarvillkor och vår integritetspolicy. Dessa gäller när du eller det företag som du företräder gör en beställning från oss initierats via www.netconnection.se. Avtal ingås på svenska, eller engelska mellan dig eller det företag som du representerar och Netconnection. Villkoren gäller företag.

Produktinformation
Netconnection reserverar sig eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation. Netconnection har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen och att löpande göra produktändringar och förbättringar.

Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör Netconnection. All text, grafisk design, logotyper, bilder, etc. tillhör Netconnection och får inte kopieras, överlåtas, försäljas, reproduceras eller förändras, utom för rent privata syften eller där det är uttryckligen är tillåtet eller Netconnection gett sitt skriftliga tillstånd.

Hantering av köp befintliga kunder
När du beställer en vara eller tjänst från Netconnection via någon av våra distributionskanaler, kommer dina personuppgifter först att registreras i vår kunddatabas och användas för administration och skapande av ett konto till dig. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser och uppföljning samt för marknadsföringsändamål inom Netconnection (inga personuppgifter lämnas ut utanför Netconnection). Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer.

Uppgifter om företag
För myndigheter, kommuner och näringsidkare registreras postadress, och organisationsnumret. Utöver detta registreras kontaktpersoner hos företag med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Tredjepartkanaler
När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress. Netconnection kan också komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Användning av Cookies
En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera. Dessa cookies lagrar information om hur besökarna använder webbplatsen netconnection.se, till exempel varifrån de kommer, hur många och vilka sidor som besöks och hur lång tid de vistas på webbplatsen. Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet. Ingen information överförs till någon tredje part.

Integritetspolicy

Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Sättet att använda de personuppgifter som lämnas är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter i enlighet med de regler som finns avseende personuppgifter såsom GDPR, integritet och sekretess.

Användningsområde
Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till annat bolag förutom för behandling för Netconnections räkning exempelvis tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål. Uppgifterna kan också komma att användas för att Netconnection ska kunna administrera exempelvis marknadsföring och utskick av erbjudanden. Dina personuppgifter kommer behandlas till dess att de inte längre behövs för relationen med Netconnection eller du begär att vi ska radera vissa uppgifter.

Informationssäkerhet
Vi vet att du är mån om att vi skyddar dina personuppgifter från att de används felaktigt. De personuppgifter som vi behandlar är endast de uppgifter som har lämnat till oss, t.ex. ditt namn, personnummer, telefonnummer eller e-postadress. Personuppgifterna behandlas i syfte att uppfylla avtal och relationen med dig och det företag du representerar.

GDPR
Du har rätt att en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss per post (begäran kan alltså inte skickas via e-post). Postadressen finns längst ner på startsidan www.netconnection.se. Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Återkallning
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och samspel mellan dig och Netconnection kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas. Detta gäller exempelvis om Netconnection är skyldig gentemot lagar och förordningar att bevara informationen under en viss tid.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi behandlar den typen av uppgifter som är nödvändig för oss i syfte att uppfylla våra avtal som leverantör, partner eller kund.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
För dig som är besökare på vår hemsida www.netconnection.se så behandlar Netconnection ditt besök genom flera parametrar såsom ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta erbjudanden till er organisation.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få viss information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering och begränsning
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om det saknas laglig grund för innehavande. Under vissa förutsättningar kan du ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling till lagring av dina uppgifter och inte använder dem på annat sätt än överenskommet.

Rätt till invändning och samtycke
Vi använder personuppgifter för exempelvis direktmarknadsföring vilket du har rätt att invända mot. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen. Du har också rätt att invända mot annan behandling av dina uppgifter som du inte lämnat samtycke till.

Rätt till dataportabilitet
När vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig, eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt till så kallad dataportabilitet. Det betyder att du kan få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Vad gör du om du har frågor och klagomål?
Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice på support@netconnection.se eller posta, eller ring till oss på Netconnection i Göteborg AB. Adress och telefonnummer står angiven längst ner på startsidan på www.netconnection.se

Du kan maila dina frågor om dina rättigheter eller andra frågor om hur Netconnection arbetar med dataskydd. Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av tillämpliga dataskyddsregler till Datainspektionen (www.datainspektionen.se)

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?
Om Netconnection skulle avvika från denna policy och behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med andra företag kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad längst ner på startsidan www.netconnection.se

Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?

Laglig grund genom avtal
– Vi använder dina personuppgifter för att leverera den avtal vi har signerat, detta inkluderar att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer.
– Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
– Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
– Din betalningshistorik och kreditkontroller.
– Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier.
– Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter.

Laglig grund för intresseavvägning
– Vi använder dina personuppgifter för att bekräfta din adress med externa partner.
– Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.
– Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när vi upprättar ett avtal eller handlar något från oss och vår webbshop, samt när du kontaktar oss genom diverse formulär på vår hemsida vilket du lämnar frivilligt och godkänner genom att denna policy.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter delar vi med företag som krävs för att uppfylla vår avtalade leverans till er såsom underleverantörer och samarbetspartners om denna anses vara nödvändigt för att tillhandahålla en fullgod leverans. Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES. För mottagare som finns utanför EU/EES har vi sett till att det finns tillräckligt skydd för dina personuppgifter genom dataskyddsbestämmelser. Kontakta oss om du vill ta del av dessa support@netconnection.se

Ingen information överförs till någon tredje part.

Ansvarig organisation
Har ni frågor gällande denna policy eller om hur vi använder webbplatsen. Vänligen kontakta oss via e-post eller post:

Netconnection i Göteborg AB Organisationsnummer: 556617-3729 E-post: info@netconnection.se Postadressen finns längst ner på startsidan www.netconnection.se